Сугестопедични програми и нива

Френски език | Сугестопедия

UNЕ RENCONTRE А1 | Френски език
Основно ниво – първа част /A1/

Програмата по френски език е подходяща за възрастни и ученици над 12
г., които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали
бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически
материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

хорариум: 70 уч. ч., 20 посещения х 3,5 уч.ч
цена: 699 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч


UNЕ RENCONTRE А2 | Френски език
Основно ниво – втора част /A2/

Програмата по френски език е подходяща за възрастни и деца над 12г.,
които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът
на включения лексикален и граматически материал съответства на
нивo А2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 63 уч. ч., 18 посещения х 3,5 уч.ч
цена: 599 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч


ПРАКТИЧЕСКИ френски | ниво B1

Програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на
придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е
подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или
изучавали вече езика. Курсът е за възрастни и младежи над 12 г.

хорариум: 70 уч. ч., 20 посещения х 3,5 уч.ч
цена: 699 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч