за ползване на интернет сайта www.sevenkeys.bg и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта www.sevenkeys.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функционалности и други. „Седем ключа“ ООД си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемането на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни от него. Ако продължите да използвате този интернет сайт, Вие изразявате съгласието си с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.sevenkeys.bg, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти“ на титулната ни страница.

I. Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия, имат следното значение:

 1. IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 2. Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата на www.sevenkeys.bg, съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Потребителско име и Парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от „Седем ключа“ ООД.
 3. Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.sevenkeys.bg, отвеждащ Потребителя към други интернет страници.
 4. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизиране протоколи.
 5. ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни.
 6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски кон“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 7. Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адрес www.sevenkeys.bg и www.7keys.bg .
 8. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
 9. Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 10. Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което е в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
 11. Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение обяви за курсове, събития, график на курсове, обяви за различни мероприятия), известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки и други, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт (с ползването на сайта).
 12. Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.sevenkeys.bg.
 13. Парола за вход е персонален цифрен/буквен код, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и дава право на достъп до неговия Акаунт в Интернет сайта.
 14. Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.sevenkeys.bg или други подстраници на основния домейн (в случаите, когато услуга е достигната директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 15. Потребител наИнтернет сайтае всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайтаwww.sevenkeys.bg чрез пренасочване от друг уебсайт.
 16. Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта на www.sevenkeys.bg.
 17. Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 18. Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материални ресурси.
 19. „Седем ключа“ ООД означава „Седем ключа“ ООД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205304541 със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул. Кораб планина 66, както и всички дъщерни дружества, свързани лица, съвместни предприятия, дружества, в които „Седем ключа“ ООД упражнява пряк или непряк контрол.

II. Предмет на Общите условия

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.sevenkeys.bg и предоставяните чрез него услуги, както и взаимоотношенията между Сугестопедична къща „Седем ключа“ от една страна и Потребителите от друга.
 2. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.sevenkeys.bg. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ информационни материали както на „Седем ключа“ ООД, така и на трети лица. „Седем ключа“ ООД не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

III. Обща информация

 1. Седем ключа“ ООД декларира, че интернет страницата www.sevenkeys.bg е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.
 2. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:
  1. Регистрирани потребители – тези, създали свой личен Акаунт в електронната система на Сугестопедична къща „Седем ключа“, посредством достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация и
  2. Нерегистрирани потребители – тези, които посещават Интернет страницата на Сугестопедична къща „Седем ключа“, без да извършват регистрация и без да са открили свой личен Акаунт.
 3. Регистрираните потребители имат право да използват своя Акаунт във връзка с всички услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от „Седем ключа“ ООД в рамките на обичайната дейност на дружеството.

IV. Регистрация в www.sevenkeys.bg

 1. Достъпът до услугите, предоставяни от „Седем ключа“ ООД, е позволен на всеки Потребител, който е създал и регистрирал Акаунт в електронната система на „Седем ключа“ ООД. Регистрация на Интернет сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате, е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще притежава лично Потребителско име и Парола за вход, с които ще може да влиза в създадения му в Интернет сайт личен Акаунт.
 2. Всеки Потребител може да има само един Акаунт. „Седем ключа“ ООД не допуска да се споделя един Акаунт между няколко Потребителя.

V. Права и задължения на „Седем ключа“ ООД

 1. „Седем ключа“ ООД има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с дейността на дружеството с цел реклама и информираност; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.
 2. „Седем ключа“ ООД се задължава да предприеме необходимото, така че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, „Седем ключа“ ООД си запазва правото за промяна на информацията, свързана с цени на програми и услуги, срокове за провеждане и др.
 3. „Седем ключа“ ООД се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.
 4. „Седем ключа“ ООД има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:
  1. Потребителят разпространява посредством Интернет, SMSили посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на „Седем ключа“ ООД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска, етническа или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание.
  2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на „Седем ключа“ ООД, нарушава законите в Република България и/или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
 5. В случай на осъществени неправомерни  действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, „Седем ключа“ ООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
 6. „Седем ключа“  ООД има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
 2. При създаването на Акаунт в електронната система на „Седем ключа“ ООД, Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail). От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.
 3. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин, без изричното съгласие на „Седем ключа“ ООД, информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на „Седем ключа“ ООД.
 4. Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.
 5. Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от трети лица.
 6. Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа на други Потребители.
 7. Със създаването на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Сугестопедична къща „Седем ключа“ съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

VII. Директен маркетинг

 1. Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от „Седем ключа“ ООД.
 2. Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:
  1. използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;
  2. отказ от получаване на Информационни материали чрез страниците с ограничен достъп в специалната част на всеки Акаунт;
 3. свързване със „Седем ключа“ ООД чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без вяскакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
 4. Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
 5. Седем ключа“ ООД си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали, без всякакви бъдещи ангажименти от страна на „Седем ключа“ ООД или допълнително предизвестие.
 6. С приемането на тези Общи условия всеки Потребител на „Седем ключа“ ООД се съгласява по подразбиране да получавана предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от „Седем ключа“ ООД, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти и/или услуги, предоставяни от „Седем ключа“ ООД.
 7. Седем ключа“ ООД си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител, без всякакви бъдещи ангажименти от страна на „Седем ключа“ ООД или допълнително предизвестие.
 8. Всеки клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от „Седем ключа“ ООД за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време на тел +359 877715964.
 9. Със създаването на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от „Седем ключа“ ООД съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.
 10. Седем ключа“ ООД ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събиране на обща статическа демографска информация (напр. Региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от потребителите за целите на предоставяните услуги на Интернет сайт www.sevenkeys.bg.
 11. „Седем ключа“ ООД декларира, че преминаването през Интернет сайта www.sevenkeys.bg генерира файлове – „бисквитки“, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания, и да се събира обща статическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта www.sevenkeys.bg се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове – „бисквитки“ по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. „Седем ключа“ ООД декларира, че когато опцията за записване на файлове – „Бисквитки“ е забранена в уеб браузъра, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.sevenkeys.bg, които могат да включват по-бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи на информацията, налична в сайта. Подробна информация за начина, по който „Седем ключа“ ООД събира и използва „бисквитки“, можете да намерите в Политиката на използване на „бисквитки“, представляваща Приложение № 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.
 12. Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения“, отправяни от „Седем ключа“ ООД по електронната поща, посочена от него при създаване на Акаунт в електронната система на „Седем ключа“ ООД. В случай, че Потребителят не желае да получава съобщения от „Седем ключа“ ООД разполага с възможност да се отпише чрез изрично указан линк, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

VIII. Интелектуална собственост

 1. 33. Всички материали в Интернет сайта са интелектуална собственост на „Седем ключа“ ООД.
 2. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта www.sevenkeys.bg са собственост на „Седем ключа“ ООД или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение на неговата собственост.
 3. Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на „Седем ключа“ ООД, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на „Седем ключа“ ООД.