Сугестопедагог по
английски, френски и български език

Кремена Петкова
английски, френски, български

Кремена Петрова е филолог и преподавател с повече от 20 години опит с различни възрастови групи. В момента преподава френски, английски и български за чужденци по метода сугестопедия.

Кремена завършва френската гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна, а по-късно специалност френска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. А английски език изучава от дете. В университета усъвършенства езиковите си умения и придобива правото да преподава.

Със  супестопедията се „среща” през 2014 г. „Не е възможно да бъдеш преподавател сугестопед, ако като човек не следваш основните принципи на учението.”- споделя Кремена. В работата си се интересува от разкриване на цялостната личност в процеса на учене и изследва „ученето на чужд език“ като път за опознаване на себе си.

Желанието й е да среща курсистите с културата, която носи изучавания език. Културата като история, литература, изкуство, традиции и обичаи. Часовете й са „пътуване“ между страни, градове и континенти, в различни епохи и сезони.

От 2014г. е сертифициран сугестопедагог (Сертификат № 323/2014 г.) към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”.

Автор на сугестопедични програми за възрастни и деца.


Kremena Petkova

Suggestopedic Teacher in Bulgarian for Foreigners

Kremena Petrova is a philologist and a teacher with more than 20 years of experience with different age groups. Currently, she teaches French, English and Bulgarian for foreigners using the suggestopedia method.

Kremena graduated from Frédéric Joliot-Curie French High School in Varna, and later majored in French Philology at Sofia University “St. Kliment Ohridski“.

She „met“ Supestopedia in 2014. „It is not possible to be a Sugestopedia teacher if, as a person, you do not follow the basic principles of the teaching,“ says Kremena. In her work, she is interested in revealing the whole personality in the learning process and explores „learning a foreign language“ as a way to get to know oneself.

Her desire is to introduce the students to the culture that the studied language brings along – history, literature, art, traditions, and customs. Her classes are a „journey“ between countries, cities and continents, in different eras and seasons.

Kremena is a certified suggestopedagogue (Certificate No. 323/2014) with „Prof. Dr. Georgi Lozanov and Prof. Dr. Evelina Gateva” Foundation since 2014.

Author of suggestopedic programs for adults and children.